Disclaimer

Algemene informatie website jobs.albertheijn.be 

Deze recruitment website dient ter algemene informatievoorziening over het werken bij Albert Heijn. Op deze website kan algemene informatie worden gevonden over Albert Heijn als werkgever, over de carrièremogelijkheden bij de verschillende bedrijfsonderdelen van Albert Heijn. De website geeft een overzicht van alle huidige vacatures bij Albert Heijn waar we nieuwe collega’s voor zoeken.

Aansprakelijkheid 

Albert Heijn streeft ernaar dat de informatie die op de website staat zo zorgvuldig en volledig is. Albert Heijn is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor alle directe danwel indirecte schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site.

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend logo’s, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Albert Heijn, of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Veiligheid website 

Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen. De website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.